Advies over toekomst van De Boerhoorn aangeboden aan wethouder Mirjam Pauwels

Woensdag 29 juni overhandigden het bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde en de initiatiefgroep Verzelfstandiging Boerhoorn het adviesrapport over de toekomst van De Boerhoorn aan wethouder Mirjam Pauwels. De eerste reacties van de gemeente zijn positief. De initiatiefgroep deed gedegen onderzoek, onderzocht meerdere mogelijkheden en zorgde voor draagvlak onder inwoners van Zuidwolde.
De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod voor huidige en toekomstige gebruikers.


Vervolg van het advies

We verwachten voor de zomervakantie van het gemeentebestuur te weten hoe die hiertegen aankijkt. Na de vakantie wil Dorpsbelangen een voorlopig stichtingsbestuur aanstellen. Dat moet in het najaar de adviezen uit het rapport verder uitwerken en concretiseren. Dan volgt oprichting van de stichting, die De Boerhoorn op basis van een gezonde bedrijfsvoering moet gaan beheren.

11 en 12 april: informatiebijeenkomsten over advies voor toekomst van De Boerhoorn
De initiatiefgroep en klankbordgroep deden het afgelopen jaar onderzoek naar de verzelfstandiging van het ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Op 11 en 12 april lichten ze hun advies toe.

De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod voor huidige en toekomstige gebruikers. De adviesgroep denkt dat het overdragen van het beheer aan de inwoners van Zuidwolde mogelijk is wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.


Samenwerking
Het advies is ook om meer samenwerking te ontwikkelen rond De Boerhoorn. Daarbij kan je denken aan samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek, Zantingehof, Welzijn de Wolden, gemeente, zalencentrum Den Kaat, Medisch Centrum Thijinge en de ondernemersvereniging. Belangrijk is ook dat er een visie op de toekomst van het gehele gebied aan de zuidoostkant van de Hoofdstraat komt.

Einddoel is te komen tot een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis waar iedereen welkom is voor activiteiten, ontmoeting, informatie en advies, cultuur en gebruik van ruimtes en catering.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in De Boerhoorn. Aanvangstijden: 11 april 20.30 uur en 12 april 15.00 uur. De zaal is een kwartier van te voren open, de koffie staat dan klaar. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De initiatiefgroep De Boerhoorn heeft de klankbordgroep en alle gebruikers van De Boerhoorn uitgenodigd om hen op 17 maart bij te praten.

In de afgelopen maanden werkte de initiatiefgroep de mogelijkheden die ze voor verzelfstandiging ziet verder uit. Kern van de visie op de toekomst van De Boerhoorn is dat mensen en activiteiten centraal staan. De nieuwe Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis worden. Een gastvrije en plezierige plek voor inwoners van Zuidwolde om elkaar te ontmoeten, activiteiten met elkaar te doen, informatie te geven en te krijgen en als het nodig is elkaar te steunen. Er moet meer reuring komen.

Naast de activiteiten wordt in het advies ook aandacht besteed aan het gewenste bestuur, de vorm van beheer, de positie van personeel en vrijwilligers en uitgangspunten voor een gezonde exploitatie en goede communicatie. Ook doet de initiatiefgroep voorstellen voor mogelijke locaties en formuleert eisen aan het gebouw.

Bewoners raadplegen
Met zowel klankbordgroep als de gebruikers is eerder gesproken. Nadat zij op 17 maart hun reactie op het concept advies hebben gegeven, worden de inwoners van Zuidwolde geïnformeerd. Hiervoor organiseren de initiatiefgroep en Dorpsbelangen Zuidwolde in april twee bijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt op deze website, via de social media en in de kranten.

Na deze raadpleging biedt de initiatiefgroep het advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde aan en kan de realisatie van een verzelfstandigd dorpshuis concreet worden opgepakt.

De gemeente wil het beheer van ontmoetingscentrum De Boerhoorn per 1 januari 2017 overgedragen aan een nieuw zelfstandig bestuur bestaande uit inwoners van Zuidwolde. De initiatiefgroep Boerhoorn onderzoekt op verzoek van Dorpsbelangen of overdracht mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden.
 

Duurzaam
Het onderzoek naar verzelfstandiging van De Boerhoorn verloopt volgens plan. Op 8 december gingen de initiatiefgroep, de klankbordgroep en het bestuur van Dorpsbelangen in gesprek over de toekomstmogelijkheden die ze voor De Boerhoorn zien. De aanwezigen gaan voor een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis. Het wèl zijn van gebruikers, vrijwilligers en personeel staat daarbij voorop.
 

Samenwerking
De initiatiefgroep onderzoekt een aantal mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum dat het dorpshart van Zuidwolde moet worden. Daarin zoekt ze samenwerking met ondernemers, culturele organisaties, welzijnswerk, bibliotheek, ouderenzorg, naschoolse opvang, enz. Belangrijk is ook dat het centrum vanuit een gezonde financiële situatie start.

De initiatiefgroep verwacht het advies in maart 2016 uit te brengen.

 
 
 

De initiatiefgroep voor de verzelfstandiging van De Boerhoorn informeert op 5 oktober de inwoners van Zuidwolde over de huidige situatie van het ontmoetingscentrum.

Samen met de klankbordgroep is in kaart gebracht hoe De Boerhoorn er nu voor staat. Er is gekeken naar allerlei aspecten, van activiteiten tot communicatie, van gebouw tot financiën. De initiatiefgroep voerde ook gesprekken met andere organisaties uit het dorp, waaronder scholen, bibliotheek, kerken en ouderenzorg. En ze bezocht een aantal dorpshuizen in de regio.

De bevindingen van de initiatiefgroep kunt u teruglezen in dit rapport.

Voor reacties of vragen kunt u reageren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eén van de leden van de initiatiefgroep aanspreken kan natuurlijk ook.

Klik hier om het rapport te downloaden.  

De initiatiefgroep voor de verzelfstandiging van het beheer van De Boerhoorn wil u als inwoners van Zuidwolde graag tussentijds informeren over het onderzoek dat we sinds begin dit jaar doen. Iedereen is welkom op 5 oktober om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) of 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in De Boerhoorn.

De gemeente de Wolden en de Stichting Welzijn de Wolden willen dat De Boerhoorn vanaf 1 januari 2017 door de bevolking zelf beheerd wordt. Daarom doen we als initiatiefgroep op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het door de gemeente gewenste toekomstige beheer. Een klankbordgroep ondersteunt ons hierbij.


Hoe staat De Boerhoorn ervoor?
We hebben geïnventariseerd hoe het er op dit moment met De Boerhoorn voorstaat. Er is gesproken met gebruikers, de Stichting Welzijn de Wolden, de gemeente, maar ook met inwoners en beheerders van andere dorpshuizen in de regio. Ook hebben we contact gezocht met scholen, kerken, bibliotheek, ondernemers en sportverenigingen om te kijken naar vergelijkbare ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingen.

De informatiebijeenkomst gaat ook over de kansen en bedreigingen die we tegenkomen en over de vraag hoe het vervolg van het onderzoek moet worden aangepakt. We willen van u als inwoner van Zuidwolde graag weten of u het beeld van De Boerhoorn herkent. En of er volgens u nog meer onderzocht moet worden.
De analyse van de huidige situatie van De Boerhoorn die we 5 oktober presenteren vormt de basis voor het eindadvies dat de initiatiefgroep naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 uitbrengt.

De klankbordgroep voor het onderzoek naar De Boerhoorn heeft tijdens een bijeenkomst met de initiatiefgroep op dinsdag 2 juni meegedacht over kansen voor het toekomstig beheer van De Boerhoorn. Zo noemde ze de volgende mogelijkheden: maak er een multifunctioneel gebouw van, communiceer meer over het aanbod, biedt meer activiteiten voor de jeugd, zoek sponsoren en spreek fondsen aan.

Overeenkomende analyse
De initiatiefgroep presenteerde dinsdag de voorlopige resultaten van de nulmeting die ze deed om de huidige situatie van het ontmoetingscentrum in kaart te brengen. Hiervoor zijn vragenlijsten verstuurd en gesprekken gevoerd met gebruikers en oud-gebruikers van De Boerhoorn, met inwoners en met diverse organisaties in Zuidwolde waaronder de bibliotheek, Cultureel Platform de Wolden en woonvoorzieningen voor ouderen. De initiatiefgroep maakt met de resultaten van deze inventarisatie een sterkte-zwakte-analyse. Daarmee worden ook de kansen en bedreigingen voor de toekomstige invulling van het beheer in kaart gebracht.


De initiatiefgroep wilde graag weten hoe de klankbordgroep de sterke en zwakke punten van de huidige Boerhoorn ziet, en waar ze kansen en bedreigingen signaleert. Dat levert lijsten met veel punten op, die heel goed overeenkwamen met wat de initiatiefgroep tot nu toe constateert.


De initiatiefgroep rondt de inventarisatiefase deze zomer af. Daarna breekt de fase van het opstellen van mogelijke scenario’s voor het toekomstige beheer aan.

 
 

Initiatiefgroepleden André Steenbergen en Harry Bulthuis in gesprek met Peter Raumann van bridgeclub De Overslag.

De afgelopen weken is er veel gepraat over De Boerhoorn. De initiatiefgroep is blij met de vele gesprekken met huidige gebruikers van het ontmoetingscentrum en met inwoners van Zuidwolde. Er kwamen ruim 350 reacties op de vragen hoe belangrijk mensen de voorziening voor Zuidwolde vinden, hoe ze de voorziening nu ervaren en welke wensen en ideeën er zijn ter verbetering.
De komende maanden werken we de resultaten uit om uiteindelijk tot een advies voor het toekomstig beheer te komen. In het najaar presenteren we de eerste resultaten in een open informatieavond voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.


Hartelijk dank of alsnog uitgenodigd
We bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om met ons in gesprek te gaan of digitaal te reageren. Het is belangrijk dat we weten hoe mensen aankijken tegen de toekomst van een voorziening die er vóór Zuidwoldigers is. En ook meer dóór Zuidwoldigers beheerd gaat worden. De gemeente wil het beheer bij de bevolking neerleggen. We gaan bekijken hoe dat zou kunnen en hopen dat zoveel mogelijk mensen zich hierin kunnen vinden.
Tot die tijd kan iedereen die nog een reactie kwijt wil over de huidige of toekomstige situatie reageren. Neem gerust contact met een van ons op of vul deze vragenlijst in. Ook zelfstandigen en particulieren die De Boerhoorn weleens gebruiken of zouden willen gebruiken, worden hiertoe van harte uitgenodigd.
De initiatiefgroepleden zijn: Kees Alberts, Rieks van Lubek, Harry Bulthuis, Henk Duinkerken, Germa Kitslaar, Josette van Heijst, André Steenbergen en Karin Boer. We zijn per mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Initiatiefgroeplid Rieks van Lubek en klankbordgroeplid Lotte Koolhof met de vrijwilligers van de Speelotheek. 

 
 
 

De initiatiefgroep gaat in gesprek met gebruikers en bewoners. We willen graag weten wat de ervaringen met het gebruik van De Boerhoorn zijn. Hoe belangrijk mensen het ontmoetingscentrum vinden. En waar mensen zich zorgen om maken en welke wensen er wellicht zijn voor ander gebruik van de voorziening in de toekomst.

Alle organisaties die nu al gebruik maken van De Boerhoorn hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen en kunnen op 28, 29 en 30 april in gesprek over hun ervaringen en wensen. Bewoners van Zuidwolde kunnen op 17 april vanaf 14.00 uur en 18 april ’s ochtends vanaf 09.00 uur bij supermarkten Jumbo en Plus hun opmerkingen en ideeën voor de toekomst van De Boerhoorn. Initiatief- en klankbordgroepleden zijn dan aanwezig om u wat vragen te stellen.

Beeld van behoeftes
De informatie uit de gesprekken is belangrijk om een beeld te krijgen van de behoeften bij de inwoners. En gebruiken we om voorstellen te doen voor de nieuwe manier waarop De Boerhoorn zelfstandig verder kan gaan. Deze voorstellen zullen worden besproken met de klankbordgroep. En daarna ook via open informatieavonden met inwoners van Zuidwolde. Het moet leiden tot een advies aan Dorpsbelangen Zuidwolde waar zoveel mogelijk bewoners zich in kunnen vinden.

Wilt u ook wat kwijt?
Iedereen die een mening over De Boerhoorn wil geven, kan dit doen door op deze site een korte vragenlijst in te vullen.
Wij horen graag van u!

Klik op deze link voor het vragenformulier.

Ontmoetingscentrum Boerhoorn doet mee aan de grootste landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Er meldden zich na de oproep voor de actie van het Oranje Fonds al 7 vrijwilligers. Ze gaan op vrijdagochtend 20 maart van 09.00 tot 13.00 uur aan de slag om De Boerhoorn zomerklaar te maken. Een schone en frisse aanblik, dat moet het resultaat zijn.


Meer dan een schoon gebouw
De werkzaamheden zijn divers, van het schoonmaken van de buitenkant van het gebouw en het terras tot het vullen van de tuin met nieuw plantgoed. Het levert meer op dan alleen een schoon gebouw. Het is een gezellige ochtend met elkaar de handen uit de mouwen steken, een moment om nieuwe vrijwilligers te leren kennen en goed voor de bekendheid met het ontmoetingscentrum.


Vrijwilligers onmisbaar
De ochtend wordt begeleid door Stichting Welzijn de Wolden en de initiatiefgroep die dit jaar de toekomst van De Boerhoorn onderzoekt. Het is voor hen beiden klip en klaar. De inzet van vrijwilligers voor het ontmoetingscentrum is erg belangrijk. Daarmee zijn veel activiteiten mogelijk en is het een voorziening die voor veel inwoners wat te bieden heeft. Door de veranderende maatschappelijke voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, wordt de ontmoetings- en dorpshuisfunctie in de toekomst alleen maar groter. Vrijwilligers zijn dan onmisbaar. Een actie als NLdoet onderstreept dat.


Meehelpen? Wie vrijdagochtend 20 maart nog een paar uurtjes over heeft en wil meehelpen, kan zich aanmelden www.nldoet.nl via of bellen met Hilda Kalter van Welzijn de Wolden, 0528-378686.

Op 24 februari stelde de initiatiefgroep vast hoe ze de inventarisatiefase van het onderzoek naar het toekomstig beheer van De Boerhoorn wil uitvoeren. De initiatiefgroep vindt het belangrijk daar de tijd voor te nemen. ‘’We gaan veel gesprekken voeren en dat kun je maar één keer goed doen. We bereiden ons voor door ons in te lezen, maar ook de communicatie over het doel van de gesprekken willen we zorgvuldig doen’’, zo verwoordt initiatiefgroeplid Karin Boer.
 

Alles weten
De initiatiefgroep wil met de inventarisatie alles te weten komen over de huidige situatie van De Boerhoorn. Van gebouw tot gebruikers en van financiën tot bestuur. Een “nulmeting”. Die nulmeting moet de basis worden van ons onderzoek. In een tweede ronde van gesprekken zal verder worden ingezoomd op wensen die er leven bij beheerders, gebruikers en vrijwilligers voor de toekomstige invulling van De Boerhoorn. Dan wordt duidelijk waar knelpunten en ook kansen liggen. Dromen mag en moet zelfs om tot nieuwe mogelijkheden te komen, zo vindt de initiatiefgroep.

In de komende twee maanden worden met de diverse betrokken partijen als Stichting Welzijn de Wolden, de gemeente en de gebruikers van het gebouw afspraken gemaakt voor het eerste inventariserende gesprek. Daarnaast wil de initiatiefgroep ook in gesprek met spelers uit de ‘omgeving’ zoals de Zantingehof, de bibliotheek, de ondernemersvereniging etc. Karin Boer: ‘We proberen als initiatiefgroep een helder beeld te krijgen van alles wat er in en buiten De Boerhoorn omgaat. Een enorme klus, maar wel een hele boeiende!‘

 

Vragen of reacties?
Neem gerust contact op met een van de initiatiefgroepleden of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..