Op 27 november hield Dorpsbelangen Zuidwolde haar laatste vergadering van dit jaar.
In deze vergadering was de heer Velthuis van de gemeente De Wolden aanwezig. De heer Velthuis gaf uitleg over het kern- en buurtgericht werken door de gemeente en over de taken die zij heeft in het onderhouden van contact met de buurten in De Wolden m.b.t. openbare ruimte. Ook ging hij uitgebreid in op de klachtenprocedure. Veel klachten betreffen het openbaar groen. Sinds de nieuwe werkwijze in 2004 blijkt het serviceniveau verbeterd te zijn en zijn het aantal klachten verminderd. Verwacht wordt dat deze tendens de komende jaren zal voortzetten.

In de vergadering werd verder stil gestaan bij de ledenwerfactie. De komende weken willen de bestuursleden hier flink aan werken. De eerste nieuwsbrief van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde zal bij de huis-aan-huis-actie aan iedereen worden overhandigd.
Daarnaast word momenteel hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. Op de nieuwe website kan gereageerd worden op artikelen en kan binnenkort op het forum discussies worden gevoerd over verschillende onderwerpen. Op de site en op de nieuwsbrief is ook het logo van de vereniging te zien.

De volgende vergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde is op 8 januari 2007. Tijdens deze vergadering zal een vertegenwoordiger van Actium vertellen over de voorgenomen plannen om 50 huurwoningen aan het Julianaplein en omgeving te slopen en te vervangen door nieuwbouw.