Op 13 maart hielden wij onze eerste jaarvergadering. Op deze vergadering waren ruim 30 leden aanwezig. Tijdens het officiële gedeelte werd door de secretaris het Jaarverslag 2006 doorgenomen, deed de penningmeester verslag over het Financieel Jaarverslag en werd er een nieuwe kascommissie benoemd.
Koos Meester en Henk Stok werden door de algemene vergadering voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid. In verband met drukke werkzaamheden stelde Arnold Jansen zich niet meer beschikbaar.

Hij werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. Tijdens de vergadering kon de hiermee ontstane vacature in het bestuur nog niet worden ingevuld. Het bestuur zal deze nu zo spoedig mogelijk invullen. Door de algemene vergadering werd ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Dit reglement geeft aan leden de mogelijkheid om tijdens bestuursvergaderingen in te spreken. Ook kunnen leden onderwerpen op de agenda plaatsen.

Na de pauze hield Ad Hazen (voorzitter Plaatselijk Belang Alteveer/Kerkenveld) een inleiding over “Wat doet nu een vereniging van dorpsbelangen?” Plaatselijk Belang Alteveer/Kerkenveld bestaat al 77 jaar en Ad is al enige jaren voorzitter van deze vereniging. Op een leuke en boeiende manier vertelde hij over het belang van een vereniging Dorpsbelangen. Daarbij gaf hij o.a. aan dat het voor een vereniging Dorpsbelangen belangrijk is om zoveel mogelijk leden te hebben en dus aandacht moet besteden aan ledenwerving. Meer leden is meer draagvlak. Daarnaast is het ook belangrijk dat een vereniging Dorpsbelangen initiatieven oppakt of stimuleert, goed communiceert met haar leden en goede contacten onderhoudt met gemeente en adviseurs.

Na de presentatie vond er een discussie plaats met de aanwezige leden over wat zij nu verwachten van onze vereniging en hoe wij de leden het beste kunnen betrekken bij de onderwerpen die spelen.
Punten die hierbij o.a. naar voren kwamen waren:

  • Mede invulling geven aan de uitvoering van de gemeentelijke toekomstvisie;
  • Serviceverlening in stand houden t.a.v. winkels, banken en zwembad(uren);
  • Signaleren knelpunten en Stimuleren initiatieven;
  • Veiligheid voor de schoolkinderen optimaliseren, minder auto’s in nabijheid van scholen;
  • Aandacht voor (hang)jongeren, initiëren activiteiten;
  • Informeer de leden over de onderwerpen waar Dorpsbelangen zich mee bezig houdt;
  • Laat weten wanneer bestuursvergaderingen worden gehouden, bijvoorbeeld ook via de Groene Post.

Al met al was het een geslaagde eerste algemene jaarvergadering waarbij het bestuur voldoende informatie heeft gekregen om dit jaar ook weer flink aan de weg te kunnen timmeren.