Op woensdag 9 januari vond in het gemeentehuis de tweede informatiebijeenkomst plaats over de ecologische herinrichting van de Westrand in Zuidwolde. De natuurvereniging Zuidwolde heeft jaren geleden aangegeven dat de groenstrook aan de westrand van Zuidwolde hogere ecologische en recreatieve potenties heeft dan tot nu toe benut worden. De gemeente heeft dit onderkent en wil deze zone binnenkort op ecologische wijze herinrichten en daarna door middel van ecologisch beheer onderhouden.

Wat is het plan?

De teeltlaag in de groenzone wordt afgegraven en bomen en struiken worden deels verwijderd, deels gesnoeid en deels onaangetast gelaten. Hierdoor wordt het schrale zand aan de oppervlakte gebracht en valt er meer licht op de bodem. Daardoor hebben meer plantensoorten kans zich te vestigen en te ontwikkelen. Ook biedt dit een grotere kans aan insecten-, vogel-, zoogdier- en schimmelsoorten om zich succesvol te vestigen. Ook zal op verschillende plaatsen het terrein tot circa 1 meter onder het maaiveld worden afgegraven, zodat een drasse zone met stagnerend water kan ontstaan.
Het onderhoud zal plaatsvinden door ecologisch gefaseerd te maaien en af te voeren, zoals dat ook gebeurd in Landschapspark Middelveen. Delen worden intensief beheerd en tonen netjes verzorgd. Andere delen kunnen zich vrij ontwikkelen. Door een dergelijk beheer ontstaat er voor de recreant een visueel aantrekkelijk landschap.

Tijdens de eerste bijeenkomst, op 23 oktober 2007, was het plan om ongeveer 60% van de bomen te verwijderen. Aangezien nogal wat inwoners hier moeite mee hadden, zijn de plannen op dat punt aangepast. In het nieuwe plan worden er tussen de 20% en 30% van de bomen gekapt.
Het ligt in de bedoeling om dit jaar te beginnen met de herinrichting van de westrand.