Op maandag 14 januari vond de eerste bestuursvergadering van Dorpsbelangen Zuidwolde in 2008 plaats. De vergadering begon met een kennismaking met onze wijkagent Roelof Doornbos. Hij vertelt dat hij sinds 1975 werkzaam is bij de politie en in de loop der jaren de meest verschillende functies binnen het politiewerk heeft uitgeoefend. Roelof ziet het werk van de wijkagent als een vooruitgeschoven post in het werkgebied en heeft dan ook regelmatig overleg met o.a. gemeente, jongerenwerk, etc.

Afgesproken wordt dat Roelof eenmaal per jaar met het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde rond de tafel zit om verschillende aspecten van veiligheid en handhaving te bespreken.
Verder meldt Roelof dat iedere gemeente een “ Veiligheidsanalyse “ moet hebben, uit deze veiligheidsanalyse kunnen verschillende zaken naar voren komen. Voor de gemeente De Wolden geldt dat er nog geen veiligheidsanalyse voor handen is. In het eerstvolgende overleg met het College van B&W zal het bestuur hier naar vragen. Tot slot meldt Roelof dat uit onderzoek is gebleken dat de gemeente De Wolden een veilige gemeente is.
Uit het gesprek met Roelof blijkt dat het belangrijk is dat inwoners melding doen van (kleine) diefstal, vandalisme en andere vormen van overlast. Aan de hand van de meldingen wordt bepaald waar inzet van politie gewenst is.

Tijdens de vergadering wordt verder gesproken over de ontwikkelingen die in Zuidwolde gaande zijn. Dit betreft o.a. de Ecologische herinrichting Westrand Zuidwolde, herinrichting 'Julianplein' e.o. en natuurlijk de visie Zuidwolde en de herinrichting van de Hoofdstraat. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van de 'Keukentafelgesprekken'. Een aspect dat in dit rapport ook wordt meegenomen betreft de bewegwijzering in Zuidwolde. Door een aantal bestuursleden is een fotorapportage gemaakt van de verschillende plaatsen waar bewegwijzeringsborden staan opgesteld. In een aantal gevallen lijkt de bewegwijzering niet logisch te zijn en dit zal dan ook aan het college van B&W kenbaar worden gemaakt.

Tot slot wordt in de vergadering de voorbereidingen besproken voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Deze Alegemene Ledenvergadering zal op maandag 10 maart plaatsvinden.