Er gebeurt nogal wat in Zuidwolde. Als inwoner zie je hier niet altijd even veel van, maar op de achtergrond vinden veel overleggen en bijeenkomsten plaats waar gesproken wordt over de verschillende ontwikkelingen die in Zuidwolde (gaan) plaatsvinden. Als bestuur van Dorpsbelangen Zuidwolde zijn wij hier vaak nauw bij betrokken.

Als bestuur vinden wij het bij onze taak horen om u als lid op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Onlangs hebben wij dit gedaan in onze jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast doen wij dat via onze nieuwsbrieven en onze website. Welke ontwikkelingen zijn nu gaan in Zuidwolde?

In de afgelopen maanden hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden van de klankbordgroep Visie Zuidwolde. In deze klankbordgroep wordt o.a. gesproken over de ontsluiting van de N48, de ontwikkeling van de Hoofdstraat en over de Gebiedsvisie tussen het klaverblad Hoogeveen en de provinciegrens met Overijssel. De Gebiedsvisie is een pilot van gemeente en provincie. Het is een bouwsteen voor de Structuurvisie die wordt opgesteld. De Gebiedsvisie wil de N48 de landschappelijke route die het nu heeft laten behouden. In deze visie wordt verder gesproken over o.a. het opheffen van oversteken, de Robuuste Verbindingszone en het realiseren van Ecologische viaducten en tunnelconstructies. De Klankbordgroep heeft de gelegenheid gekregen om in hoofdlijnen op deze Gebiedsvisie te reageren. De Gebiedsvisie is een bouwsteen voor de Structuurvisie die wordt opgesteld.

De gemeente wil een structuurvisie opstellen waarin de richting moet worden gegeven aan de toekomstige ontwikkelingen van De Wolden. Daarnaast worden samen met de dorpen dorpsvisies gemaakt waarin de bewoners zelf richting aan de ontwikkelingen van hun dorp geven. Met een aantal personen in De Wolden is door medewerkers van een adviesbureau voor ruimtelijke ordening een interview gehouden. Aan deze personen is gevraagd naar hun visie over de gemeente De Wolden. Dik Zantingh, onze voorzitter, was (o.a. in de hoedanigheid van voorzitter Dorpsbelangen Zuidwolde, lid WMO-raad, lid ledenraad Rabobank Zuidwest-Drenthe en lid Klankbordgroep Visie Zuidwolde) één van de geïnterviewden.

In het jaarlijkse overleg tussen de voorzitters van de verenigingen voor dorpsbelangen in De Wolden en het college is o.a. gesproken over ‘De Ontmoeting’. ‘De Ontmoeting’ is een programma voor het maken van een structuurvisie, dorpsvisie, het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) en Woonvisie. Op de webpagina 'Dossiers' van onze website kunt u het programma 'De Ontmoeting' downloaden. Verder werd in dit overleg gesproken over ‘Telebrinken’ en het Ketenbeleid.

Dit jaar was het de beurt aan het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde om het jaarlijkse overleg met de voorzitters van alle verenigingen van dorpsbelangen in De Wolden te organiseren. Omdat de verenigingen van Dorpsbelangen vertegenwoordigd zijn in de WMO-raad en verantwoordelijk zijn voor ‘Prestatieveld 1: Leefbare kernen’ (het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten) was de voorzitter van de WMO-raad Rianne van der Zwan-van Dam uitgenodigd om iets te vertellen over het werk van de WMO-raad in het algemeen en de rol van de verenigingen voor Dorpsbelangen in het bijzonder. Meer informatie over de WMO en de WMO-raad kunt u vinden op www.wmodewolden.nl