Op 4 april 2012 heeft de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde overleg gevoerd met het college van B & W. Hierin is o.a. het volgende besproken:

Agendapunten Dorpsbelangen Zuidwolde t.b.v. het overleg met het college van B&W d.d. 4 april 2012.


Op de volgende punten volstaat een korte toelichting van het college:

 

1. Status Hippisch gebeuren Gijsselte.

 

2. Status Multifunctioneel sportcentrum op Nijstad i.s.m. Hoogeveen.

 

De volgende punten vragen om een toelichting en zijn ook gedeeltelijk gesprekspunt voor dorpsbelangen:

 

3. Ontwikkeling duurzaam bouwen in plan Middelveen Wat is de stand van zaken ?

 

4. Afronding Koninginnehof (diverse open stukken); stand van zaken.

 

5. Door bouw Koninginnehof zijn Julianalaan, Steenbergerweg en Korenbloem in zeer slechte staat. Vraag: valt dit in de planning van groot onderhoud of wordt verbetering van de weg naar voren gehaald?

 

6. Wilhelminaplein, speelplaats en groen hoort dit bij Koninginnehof. Zit dit in de plannen van Actium?

 

7. Aangezicht dorp Zuidwolde ernstig geschaad door locaties Hoogeveenseweg (voormalig pand Wemmenhove en Wever). Kan de gemeente hier iets aan doen?

 

8. Dorpsbelangen maakt zich zorgen over het geringe aantal sociale huurwoningen en starterswoningen, vooral nu statushouders voorrang hebben. Vraag van DB: Wat zijn de plannen voor nieuwbouw van sociale woningbouw en woningen voor starters?

 

9. Plastic ophalen niet volgens planning. Dit is 2 keer niet opgehaald in plan Oost en gemeld bij de gemeentewinkel. Later is het vuil overigens wel opgehaald. Vraag: graag een toelichting op hoe dit kan gebeuren.

 

10. Inrichting nieuwe bushaltes. Vraag: bestaat hier een landelijke norm voor? Toelichting: de verschillen in aanleg en uitvoering zijn groot, hoe komt dat?

 

11. Verkeerssituatie Tonckensstraat - Middelveenseweg. Hier houdt het voetpad op en dat geeft onveilige situaties.

 

12. Hoofdstraat - Noord met name voor wandelaars, kinderwagens en rollators. Dorpsbelangen maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid en wil graag heldere afspraken over participatie.

 

13. Eenrichtingsverkeer Korenbloem. Toelichting: nu de Koninginnehof wordt aangepakt is dit een sluiproute. Voorstel DB: opheffen eenrichtingsverkeer of doodlopende weg. Vraag: graag meedenken in oplossingen over dit probleem.

 

14. Ontwikkelingen van basisscholen de Zaaier en de Hoeksteen. Bespreek- en discussiepunten met het college.

 

15. Vormgeven aan burgerparticipatie. Toelichting: bij een aantal projecten gaat dit heel goed, bij andere projecten niet. Dorpsbelangen licht de ervaringen toe en maakt wensen kenbaar.

 

16. Rol en taak Dorpsbelangen. Toelichting: dit punt is op de agenda gezet omdat het bestuur van dorpsbelangen de relatie met de klankbordgroep en Recron niet helder vindt. Dorpsbelangen ziet zichzelf in een coördinerende rol en adviserend naar het college. Vraag: Welke positie kent het college dorpsbelangen toe? En de klankbordgroep? En hoe kunnen we de diverse projecten in Zuidwolde communicatief goed laten verlopen?

 

17. WMO gebeuren. Hoe gaan we hier mee om in De Wolden en in Zuidwolde? Wat verwacht het college van Dorpsbelangen?