Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen is onlangs door het College van B. en W. gevraagd medewerking te verlenen aan het door de (meerderheid van de) gemeenteraad vastgestelde plan om de ‘Boerhoorn’ in ons dorp los te koppelen van de Stichting Welzijn en voor de overblijvende functie van dorpshuis c.q. gemeenschapshuis een nieuwe beheersstichting op te richten. Dit proces is dit jaar van start gegaan en zal eind 2016 moeten zijn voltooid. Vanaf 2017 is het de bedoeling dat de inwoners van Zuidwolde de Boerhoorn volledig zelf runnen los van de Stichting Welzijn en zo mogelijk los van gemeentelijke subsidie.

Over de afgelopen jaren bedraagt het exploitatietekort van het beheer van de dorpshuisfunctie van de Boerhoorn jaarlijks ca. € 150.000. Dit bedrag is tot dusver via subsidie voor rekening van de gemeente gekomen.

Uit het door de Stichting Welzijn en de gemeente tezamen opgestelde ondernemingsplan blijkt dat genoemd tekort voortaan met inzet van vrijwilligers moet worden weg gewerkt.

In het plan wordt er van uit gegaan dat vrijwilligers vooral door toename van allerlei (horeca) activiteiten moeten bijdragen aan het verkrijgen van hogere baten. Deze baten bedragen nu € 125.000 en zullen geleidelijk aan moeten stijgen naar € 275.000 in 2017.  

Dorpsbelangen heeft grote twijfels over de haalbaarheid hiervan. Ook is het nog maar de vraag of dit op grond van de nieuwe Drank en Horecawet en het gemeentelijk beleid in deze wel kan worden gerealiseerd. Wij hebben inmiddels alle fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd naar hun standpunt in deze. Dit temeer omdat het College van B. en W. heeft aangegeven dat de bezuinigingen zijn ‘opgelegd’ door de gemeenteraad. Van een soortgelijke situatie zal straks sprake zijn bij het zwembad ‘De Waterlelie’.

Het bestuur van Dorpsbelangen is van mening dat de Boerhoorn en het zwembad tot de basisvoorzieningen in ons dorp behoren en onverkort in stand moeten blijven.  Dorpsbelangen is er niet van overtuigd dat bezuinigingen hierop strikt noodzakelijk zijn en dat deze op een totaal bedrag aan gemeentelijke uitgaven van ca. € 45 miljoen niet op andere wijze zouden kunnen worden  gerealiseerd. Het bestuur heeft hiervoor bij alle fracties alternatieven aangedragen.

Bij de dorpsvisie, die vorig jaar met veel waardering door het gemeentebestuur in ontvangst is genomen, is naar voren gekomen dat onze inwoners aan zowel de Boerhoorn als het zwembad de Waterlelie veel waarde hechten. De ‘politiek’ zou deze wensen moeten respecteren en ondersteunen.

Slechts één fractie van een politieke partij heeft inhoudelijk gehoor gegeven aan ons schriftelijk verzoek, maar de overige fracties hebben hierop niet of nauwelijks gereageerd. Wel is een aantal van hen bereid tot een mondelinge toelichting, maar de politieke partijen mogen van Dorpsbelangen hun standpunt over de Boerhoorn en het zwembad de Waterlelie ook wel eens goed gemotiveerd toelichten aan onze inwoners. Hoe denken zij bijvoorbeeld voor de Boerhoorn voor het dekken van het tekort jaarlijks concreet € 150.000 meer baten met behulp van vrijwilligers binnen te halen? En geven zij hiervoor dan zelf wel voldoende ruimte met nieuwe regelgeving?

De vereniging van Dorpsbelangen is onafhankelijk en staat volkomen los van de politieke partijen, maar ons dorp wordt wel geconfronteerd met politieke beslissingen.

Dorpsbelangen zal zich hoe dan ook inspannen voor behoud van de Boerhoorn en het zwembad in ons dorp.

Het bestuur vindt dat niet alleen de leden van de vereniging Dorpbelangen, maar alle inwoners van ons dorp over de hiervoor vermelde ontwikkelingen moeten worden geïnformeerd. Veel inwoners hebben immers meegewerkt aan de totstandkoming van de dorpsvisie.

Dorpsbelangen vraagt uw reactie op het vorenstaande en verneemt graag wat verder moet worden ondernomen. Deze reactie kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u onze algemene ledenvergadering bezoeken. Deze wordt gehouden op 24 maart 2014, 20.30 uur in de Boerhoorn.

 

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde