Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen is onlangs door het College van B. en W. gevraagd medewerking te verlenen aan het door de (meerderheid van de) gemeenteraad vastgestelde plan om de ‘Boerhoorn’ in ons dorp los te koppelen van de Stichting Welzijn en voor de overblijvende functie van dorpshuis c.q. gemeenschapshuis een nieuwe beheersstichting op te richten. Dit proces is dit jaar van start gegaan en zal eind 2016 moeten zijn voltooid. Vanaf 2017 is het de bedoeling dat de inwoners van Zuidwolde de Boerhoorn volledig zelf runnen los van de Stichting Welzijn en zo mogelijk los van gemeentelijke subsidie.

Lees meer...

Inwoners van Zuidwolde het is nu het moment om in actie te komen!
Enkele burgerinitiatieven zijn al gaande, zoals: de speeltuin Beatrixpark, het Wheemhuis en de jeugd-crossbaan in Middelveen.

Geef je op voor één of meer van de onderstaande thema’s:

 • Commerciële bedrijvigheid – o.a. Winkelbestand- Openingstijden –.Samenwerking
 • Toerisme en recreatie – o.a. Wandel- en fietsroutes. Bestaande groepen bij elkaar brengen
 • Woningbehoefte - o.a. In kaart brengen van de behoefte, Vernieuwing en verbetering
 • Verkeersveiligheid – o.a. Bereikbaarheid van de winkels, Veiligheid op de schoolroutes
 • Sport- en Sportvoorzieningen – o.a. Multifunctioneel sportpark
 • Woonomgeving en Sociale veiligheid – o.a. Bevorderen zelfwerkzaamheid bij het groenonderhoud, Burgernetwerk
 • Zorg – o.a. Bevorderen van de zorgontwikkelingen in ons dorp
 • Leefbaarheid – o.a. Boerhoorn moet blijven, Werkgroep “Zuidwolde op de kaart”
 • Jeugd – o.a. Jeugd betrekken bij organisatie van evenementen, Samenwerking met CJG.


Meld je aan op de site van Dorpsbelangen Zuidwolde of op: info@dorpsbelangen Zuidwolde.nl of via Facebook Dorpsbelangen Zuidwolde.
Telefonisch kan het bij de secretaris van Dorpsbelangen, Henk Stok 06-53772827. 

Downloaden: Jaarverslag 2012 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij.
Dit jaar heeft Dianne van Genne mee gedraaid in het bestuur. Graag zien we dat zich toch nog leden beschikbaar willen stellen om zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen, zodat we de vele vergaderingen en andere werkzaamheden wat beter kunnen inplannen.
Jaap Bekhof en Henk Stok hadden zitting in de Klankbordgroep namens Dorpsbelangen Zuidwolde. Deze klankbordgroep is na het gereed komen van de plannen voor de Hoofdstraat opgeheven.

Lees meer...

Per 1 januari 2012 is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van start gegaan. Het beleidsplan WMO De Wolden geeft aan hoe de gemeente individuele inwoners ondersteunt bij hun deelname aan de samenleving.
Burgers die problemen ondervinden als het gaat om de deelname aan de samenleving kunnen zich melden, vervolgens vindt er een gesprek plaats dat “vraagverheldering” kan worden genoemd.
Het gesprek zou als volgt kunnen verlopen:

 1. Wat is uw probleem?
 2. Wat kunt u zelf bijdragen in de oplossing aan het probleem? (= eigen kracht).
 3. Wat kan uw sociale omgeving bijdragen? ( = sociale kracht).
 4. Wat hebt u tot slot nog nodig van de gemeente? (= algemene of individuele voorziening).

De gemeente heeft Stichting Welzijn De Wolden gevraagd om het onderdeel “sociale kracht te mobiliseren”. Sociale kracht zou je kunnen omschrijven als “ wat de samenleving kan bijdragen aan de oplossing van een individueel probleem”. Noem het maar op z’n Drents: naoberhulp.

Lees meer...

Afgelopen dinsdag 9 oktober vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats. Wilt u meer lezen hierover klik dan in het menu op "Dorpsvisie/Laatste ontwikkelingen" of klik hier.