Shared Space in Hoofdstraat Zuidwolde

ZUIDWOLDE – De afdeling De Wolden van Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO) en de Ondernemersvereniging Zuidwolde sectie Detail gaan serieus werk maken van de herinrichting van de Hoofdstraat van Zuidwolde. Er is een voorlichtingsavond belegd op 25 september in zalencentrum Den Kaat. Hiervoor is verkeersdeskundige Hans Monderman uitgenodigd. Hij heeft zijn visie, Shared Space, al in vele landen toegepast en het enthousiasme over zijn ideeën is bijzonder groot.
Shared Space in de naam van een nieuwe benadering voor de inrichting van de openbare ruimte. Het omvat een nieuwe filosofie en uitgangspunten voor het ontwerpen, het beheer en onderhoud van straten en openbare ruimten en is gebaseerd op het samenbrengen van het verkeer met andere vormen van menselijke activiteit.

Lees meer...

Poppenkast tijdens raadsvergadering van gemeente De Wolden

De raadsvergadering van de Gemeente De Wolden op donderdag 14 september ontaardde in een poppenkast.

Naar verwachting zou, ondanks de bezwaren van grote groepen inwoners van Zuidwolde, een besluit genomen worden over de ontsluiting van de N48.

Ook zou deze avond een besluit genomen over de instelling van een, al lang beloofde, klankbordgroep.

Beide besluiten werden niet genomen. CDA, Groen Links en de ChristenUnie vroegen om het punt niet besluitvormend te bespreken, maar opiniërend.

Lees meer...

Inspraak extra informatieve Raadsvergadering De Wolden op woensdag 28-06-2006.

Geacht College, leden van de Raad en afgevaardigden van Rijkswaterstaat en de Provincie.

Wij, als vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde maken vanavond graag gebruik van het inspreekrecht.
Graag hadden wij mee willen praten over de informatie die wij krijgen van Provincie en Rijkswaterstaat. Helaas voor ons blijkt dit laatste op dit moment niet mogelijk te zijn.

Lees meer...

Op maandag 19 juni heeft de eerste officiële vergadering plaatsgevonden van de vereniging Dorpbsbelangen Zuidwolde.
Aan het begin van deze vergadering werd afscheid genomen van de onder andere Titus Kok en Chris Kleine, die als de stuwende krachten kunnen worden beschouwd bij de totstandkoming van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Verder werd afscheid genomen van Fieke Pol, Arno Sligte, Gonnie Stok en André Horstman die ook betrokken waren bij de oprichting.

In de eerste vergadering werd verder nog uitgebreid gesproken over de ‘Kwaliteitsvisie openbare werken, de ‘Kadernota 2007’ en uiteraard over de toekomstvisie Dorp Zuidwolde.Dorpsbelangen Zuidwolde heeft op deze visie een reactie gegeven en zal ook aanwezig zijn op de extra openbare raadsvergadering die op 28 juni wordt gehouden. Tijdens deze vergadering zullen Rijkswaterstaat en de Provincie informatie verstrekken over de aansluiting op de N48.