Verzelfstandiging Boerhoorn

Door het college van B&W werd medio 2014 besloten dat er voor een substantiële bijdrage voor De Boerhoorn geen ruimte meer is. Het college heeft wel de
mogelijkheid geopperd, dat er een plan van aanpak gemaakt zou kunnen worden met een gedegen opzet, zodat de exploitatie in de toekomst dekkend zou kunnen zijn.

Dorpsbelangen werd uitgenodigd en uitgedaagd met een plan van aanpak te komen.
Wij hebben dit gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van 2015 en gezocht naar deelnemers voor deze aanpak. Dat is uiteindelijk na jaren van vergaderen en vooral rekenen gelukt.

Verzelfstandiging zwembad De Waterlelie

Ook voor het zwembad was een verzelfstandiging nodig, omdat de gemeente geen ruimte meer zag voor de substantiële bijdrage, die men gewend was te geven.
Hiervoor werd een termijn gesteld dat per 1-1-2017 de overdracht gerealiseerd moest zijn.
Dit is na veel vergaderen en vooral veel rekenen gelukt en in vooral de eerste jaren een groot succes geworden, maar toen kwam Corona.
Inmiddels draait het zwembad met vele vrijwilligers weer naar wens.

Aanpassingen Hoofdstraat

De onveiligheid van vooral de zwakke weggebruikers op die delen van de Hoofdstraat was een veelvuldig genoemd onderwerp in de Dorpsvisie. Vanuit die onveiligheid is een werkgroep ontstaan die zich wil inzetten om op die trajecten de leefbaarheid en de veiligheid tegen het licht te houden en met verbetervoorstellen naar de gemeente te komen.

De groep heeft alvorens met de gemeente om de tafel te gaan de beleving van de kwetsbare weggebruikers getoetst en is met die adviezen daarna naar de gemeente gegaan. Zoveel mogelijk knelpunten zijn geïnventariseerd en opgenomen in die adviezen.

Duidelijk is wel dat de in het verleden genomen besluiten niet meer aansluiten bij de huidige beleving en de werkelijkheid. Een herbeoordeling van de situatie is dringend nodig.

Er werd door de gemeente enthousiast op het initiatief gereageerd en in de vervolggesprekken zijn de eerste schetsen op tafel gekomen.  Ook is de aanpassing in de gemeentebegroting opgenomen.

Inmiddels zijn er enkele presentaties gehouden aan onder meer de natuurvereniging en direct betrokkenen. Ook is er een drukbezochte inloopavond gehouden. Daarna is door de aangestelde “omgevingsmanager” gesproken met alle aanwonenden en ondernemers. Nadat er nog een laatste informatieavond gehouden is, is het project gestart en inmiddels afgerond.