Het einde is voor de projectgroep dorpsvisie Zuidwolde in zicht. De "ingrediënten" voor de dorpsvisie zijn het afgelopen jaar binnen gehaald door het organiseren van bijeenkomsten voor de klankbordgroep, het uitrollen en analyseren van de vragenlijst onder dorpsgenoten, het organiseren van thema-avonden en het betrekken van de jeugd. Dankzij de input die vele enthousiaste Zuidwoldigers gegeven hebben, is de dorpsvisie inmiddels geschreven en kan het boekwerk binnenkort naar de drukker.
Bent u benieuwd naar de inhoud van de dorpsvisie? Eind deze maand ontvangt ieder Zuidwoldiger huishouden een exemplaar in de bus. Wie het resultaat graag eerder wil vernemen, is van harte welkom tijdens de presentatie van de dorpsvisies van Koekangerveld, Drogteropslagen en Zuidwolde aan het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 juni a.s. om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Na deze presentatie komt het aan op de uitvoering. De projectgroep en klankbordgroep worden opgeheven en de uitvoering van de dorpsvisie komt bij Dorpsbelangen Zuidwolde te liggen. Bedoeling is dat de dorpsvisie een aanzet wordt tot actief burgerschap en actieve communicatie tussen de inwoners en gemeente De Wolden. In de dorpsvisie worden een aantal actiepunten genoemd die de komende 10 tot 15 jaar tot uitvoering kunnen worden gebracht. Helpt u mee?

De 3e klankbordgroepbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 19 maart j.l. Tijdens deze bijeenkomst gingen de klankbordgroepleden in thema’s uiteen om samen met een projectgroeplid een sterkte-zwakte analyse van het betreffende thema te maken. Dit werd gedaan aan de hand van de uitkomsten van de vragenlijst, de toelichting die veel Zuidwoldigers gegeven hebben op de vragenlijst en de verslagen van de thema-avonden van februari. Dit vergde wat leeswerk van de klankbordgroepleden en discussie aan tafel over het omzetten van de genoemde punten naar een momenteel sterk of zwak punt van Zuidwolde en de kans of bedreiging voor Zuidwolde in de toekomst. Deze sterkte-zwakte analyses worden door de projectgroepleden gebruikt als basis voor de uiteindelijke dorpsvisie. Daar wordt momenteel aan geschreven en de concept tekst zal op 21 mei aan de klankbordgroepleden voorgelegd worden.

Aansluitend aan de vragenlijst, waar 880 inwoners van Zuidwolde aan het einde van het jaar 2012 hebben deelgenomen, organiseerde de projectgroep die zich bezighoudt met de dorpsvisie voor Zuidwolde twee thema-avonden in februari. De twee thema-avonden in februari werden actief bijgewoond door 83 Zuidwoldigers.
Tijdens deze thema-avonden konden de inwoners hun mening en hun ideeën kwijt over 7 verschillende thema's, waaronder commerciële bedrijvigheid, recreatie en toerisme, verkeersveiligheid en sport- en sportvoorzieningen.

Lees meer...

De deadline voor het invullen van de vragenlijst is inmiddels verstreken. We kunnen terugkijken op een enerverende periode, waarin we uiteindelijk een resultaat hebben behaald van zo’n 880 ingevulde vragenlijsten! Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze klankbordgroepleden en het verlengen van de deadline met een week, zijn er in de laatste week nog een heleboel ingevulde vragenlijsten bijgekomen. Wij willen u als inwoner van Zuidwolde hartelijk danken voor de tijd en moeite die u genomen heeft om de vragenlijst in te vullen.

Lees meer...

 

 

Natuurlijk is de website van Dorpsvisie ook te bereiken via facebook.

Klik daarvoor op de facebook-afbeelding.

Op 7 december j.l. is de vragenlijst online gegaan. De vragenlijst voor de totstandkoming van de dorpsvisie is te vinden op deze site. Daarnaast is de vragenlijst op te halen en ingevuld weer in te leveren bij C1000, Plus, Boerhoorn, Spijkerman, Bibliotheek, Medisch centrum Thijinge, Zantingehof en Tonckenshuys. Laat je als inwoner van Zuidwolde horen, deel je mening en denk mee over de toekomst van ons dorp!!! Je hebt nog tot en met 7 januari de tijd om de vragenlijst in te leveren.

Inlevertermijn vragenlijst verlengd! U kunt nog tot 15 januari uw stem laten horen!

De projectgroep is de afgelopen periode druk bezig geweest met het vormen van de vragenlijst voor alle inwoners van Zuidwolde. Dinsdagavond 20 november is deze vragenlijst door de leden van de klankbordgroep getest. Hun positieve op- en aanmerkingen en aanvullingen dragen zeker bij aan het voltooien van de vragenlijst, die 7 december “live” zal gaan!

Lees meer...

ZUIDWOLDE – Afgelopen dinsdag 9 oktober vond de eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats rondom het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Zuidwolde. Een groep van 54 enthousiaste Zuidwoldigers heeft zich de afgelopen maanden aangemeld om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. De avond werd geopend door voorzitter van de projectgroep Martin Hofstede, die aangaf erg blij te zijn met de klankbordgroep zoals deze vorm heeft gekregen.

Zowel de man-vrouw-, als de leeftijdsverdeling is optimaal te noemen. Jannes Kuik van St. Welzijn De Wolden ging vervolgens dieper in op het proces rondom de ontwikkeling van een dorpsvisie.

Na een korte pauze werden alle klankbordgroepleden aan het werk gezet en werden in beginsel uit 29 thema’s de voor het dorp Zuidwolde belangrijkste thema’s bepaald. Deze onderwerpen zullen in de dorpsvisie verder uitgewerkt worden. De klankbordgroepleden konden vervolgens hun op- en aanmerkingen betreffende alle thema’s uiten en hun mening geven over de wijze van onderzoek zoals deze plaats dient te vinden onder de Zuidwoldiger inwoners. Kortom: een waardevolle eerste bijeenkomst!

Lees meer...