Bij het ontstaan van de gemeente De Wolden zijn in de meeste kernen verenigingen van Dorpsbelangen in het leven geroepen. Deze verenigingen komen op voor de leefbaarheid van de betreffende kern. De gemeente De Wolden heeft met deze verenigingen een overeenkomst gesloten, waarin staat aangegeven:

  • dat het College van B en W jaarlijks afzonderlijke gesprekken heeft met de besturen van deze verenigingen;
  • dat voorafgaande aan de begrotingsvergadering de gemeenteraad een gesprek heeft met de afzonderlijke verenigingen;
  • dat de gemeente overleg pleegt met de besturen als zich bijzondere zaken voor doen in de betreffende kernen;
  • dat de vereniging van Dorpsbelangen gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aangaande zaken die betrekking hebben op het aspect leefbaarheid.

Met andere woorden de verenigingen van Dorpsbelangen hebben direct invloed op alle aspecten die liggen op het terrein van leefbaarheid en leefomgeving als:

woningbouw, bestemmingsplannen, speelruimte, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, onderhoudszaken, het openbare groen, onderhoud wegen, toegankelijkheid, jeugdbeleid en seniorenbeleid.

Bijna alle kernen in De Wolden kennen een Dorpsbelang of Streekbelang, maar het dorp Zuidwolde kende die traditie niet.

In 2003 werd voor het dorp Zuidwolde het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgericht. Dit platform bestond uit 14 personen afkomstig uit de verschillende buurten van het dorp Zuidwolde. Het Platform was goed op de hoogte van wat er leefde onder de inwoners van Zuidwolde, bracht knelpunten in kaart en het Platform ging in overleg met de gemeente op zoek naar oplossingen. Onderwerpen die aangepakt zijn: onderhoud openbaar groen, bestrating, toegankelijkheid, Hoofdstraat, knelpunten straatverlichting en de verkeersveiligheid.

Op 23 mei 2006 is het Platform Buurtbelangen Zuidwolde opgeheven en is de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde officieel opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat nu uit 9 leden.

Onze kracht is vooral de collectieve belangenbehartiging als het gaat om leefomgeving en leefbaarheid in Zuidwolde. Uiteraard los van elke politieke overtuiging.

Wij zijn bereid de inwoners van het dorp Zuidwolde te vertegenwoordigen, maar hebben wel draagvlak nodig, dus leden!

Word dus lid van de Vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde.

Met u als lid voor een kern met pit!

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen via onze contactpagina.