Downloaden: Jaarverslag 2012 in PDF-formaat

Van het bestuur

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde. Wat is de tijd toch snel gegaan, voor je het weet is er weer een jaar voorbij.
Dit jaar heeft Dianne van Genne mee gedraaid in het bestuur. Graag zien we dat zich toch nog leden beschikbaar willen stellen om zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen, zodat we de vele vergaderingen en andere werkzaamheden wat beter kunnen inplannen.
Jaap Bekhof en Henk Stok hadden zitting in de Klankbordgroep namens Dorpsbelangen Zuidwolde. Deze klankbordgroep is na het gereed komen van de plannen voor de Hoofdstraat opgeheven.

Het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde bestaat nu uit de volgende personen:
Jaap Bekhof              voorzitter
Henk Stok                 secretaris en penningmeester
Henk Wierbos           lid
Henk Boelen             lid
Dianne van Genne    lid

Met grote stappen door 2012

Als bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Zuidwolde hebben wij in 2012 negen maal een bestuursvergadering gehouden, in deze vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

Hoofdstraat

In 2012 is het eerste stuk (kruising Oosterweg tot aan Rabo bank grotendeels afgerond. In de klankbordgroep hebben wij diverse zaken kunnen aandragen.
Verder is men na de sloop van het voormalig pand van Drupsteen inmiddels begonnen met de herbouw van een winkel met hier boven 3 appartementen.
Wat betreft de sloop van de voormalige Rabobank en pand van Drupsteen meubelen is het net gelukt om in 2012 alles weg te krijgen.
Na de voltooiing van het eerste stuk Hoofdstraat is de klankbordgroep opgeheven.

Openbare ruimte

Dorpsbelangen heeft hier diverse gesprekken over gehad met de gemeente, in de persoon van Rob Feiien. Met hem zijn vele zaken zoals slecht onderhoud van diverse groenvoorzieningen, slechte bestrating en fietspaden besproken.

Jaarlijks gesprek met college van B & W en de wijkagent

De onderstaande punten zijn hier aan de orde geweest:
Status Hippisch gebeuren in Gijsselte.
Status multifunctioneel sportcentrum op Nijstad
Stand van zaken duurzaam bouwen in plan Middelveen.
Straten rondom Koninginnehof zijn door bouw in zeer slechte staat
Plannen voor nieuwbouw sociale woningbouw en woningen voor starters.
Verkeerssituatie Tonckensstraat – Middelveenseweg.
Hoofdstraat Noord, voor wandelaars met rollators, wandelwagens e.d verkeersonveilig.
Vormgeving aan burgerparticipatie.
Hoe gaat college om met de nieuw te verwachten veranderingen in de WMO.

Dorpsvisie

Dorpsbelangen Zuidwolde heeft van het college de opdracht gekregen om een dorpsvisie voor Zuidwolde te maken.
Dorpsbelangen Zuidwolde heeft hiervoor een projectgroep samengesteld van 8 personen aangevuld met Jannes Kuik van Stichting Welzijn de Wolden en van uit de gemeente Marije Eising. Deze groep heeft om de visie Zuidwolde breed te krijgen een klankbordgroep van 54 personen samengesteld . Deze klankbordgroep bestaat uit mensen van alle lagen van de bevolking van Zuidwolde.
De projectgroep heeft een lijst met 30 items aan de klankbord groep voor gesteld waaruit men kon kiezen.
Na de keuze van de klankbordgroep zijn hier een aantal zaken naar voren gekomen welke men belangrijk vond te weten: Recreatie en toerisme, Commerciële bedrijvigheid, Woningbehoefte ,Infrastructuur, Verkeer en Veiligheid,Sport en sportvoorzieningen, Werkgelegenheid, Woonomgeving en Zorg.
Aan de hand van deze keuzes heeft de projectgroep een vragenlijst samengesteld, zowel digitaal als analoog.
Deze vragenlijsten zijn door 880 mensen ingevuld.

Verkeersafwikkeling en bebording

Er waren op diverse plekken nog niet de juiste borden, Dorpsbelangen heeft dit met de gemeente nagegaan en gezorgd dat er de juiste bebording kwam.

Communicatie

De communicatie met onze leden blijven we van groot belang vinden voor onze vereniging,
Dit doen wij via onze website (www.dorpsbelangenzuidwolde.nl) de nieuwsbrieven die we uitgeven zowel digitaal voor de mensen die een email hebben en verder worden ze bezorgd.
Verder kunt U ons mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verder heeft u als lid ook de mogelijkheid om aan het begin van onze bestuursvergaderingen zaken in te spreken.
Het vergaderrooster staat op onze site vermeld.


Met u als lid voor een kern met pit